Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Bickery Food Group B.V.

Algemeen
Op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, offertes, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen en aanneming van werk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden Bickery Food Group B.V. slechts indien Bickery Food Group B.V. die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

Totstandkoming van overeenkomsten
Onze aanbiedingen, mondeling danwel schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Bickery Food Group B.V. is pas gebonden aan een overeenkomst, nadat Bickery Food Group B.V. een bestelling en/of opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van het verzenden van bevestigingsmail aan de wederpartij. Bickery Food Group B.V. behoudt zich het recht voor om aanbiedingen, na aanvaarding van een aanbod door de wederpartij, binnen twee werkdagen te herroepen.

Rechten van intellectueel eigendom
Bickery Food Group B.V. behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor op de gegevens voorkomende in onze aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of de door Bickery Food Group B.V. verschafte modellen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, video’s en/of gebruiksvoorschriften. Bickery Food Group B.V. is niet aansprakelijk voor inbreuken op rechten van intellectueel eigendom van derden, welke gepleegd mochten worden in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen Bickery Food Group B.V. en de wederpartij. De wederpartij is gehouden Bickery Food Group B.V. te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met inbreuk op rechten van intellectueel eigendom, gepleegd in verband met de uitvoering van de overeenkomst met Bickery Food Group B.V.

Afwijkingen in gegevens
Bickery Food Group B.V. is niet verantwoordelijk voor geringe afwijkingen tussen de door Bickery Food Group B.V. opgegeven en de werkelijke nummers, soorten, maten, aantallen, kleuren, afbeeldingen en/of andere gegevens, tenzij daardoor een wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de zaken.

De wederpartij zal gehouden zijn het geleverde te accepteren. Bickery Food Group B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit zodanige geringe afwijkingen. Afwijkingen van minder dan 5 (vijf) procent zullen in ieder geval als gering gelden.

Prijzen
Bickery Food Group B.V. heeft het recht enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals vervoerskosten, de prijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersverhoudingen, invoerrechten of omzetbelasting, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie en die zich na de datum van onze aanbieding, respectievelijk na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor levering voordoen, aan de wederpartij door te berekenen. De prijzen van de door Bickery Food Group B.V. aangeboden, respectievelijk verkochte zaken, zijn berekend op basis van levering ex works vanuit ‘s-Graveland, Nederland (EXW, incoterms 2010), exclusief B.T.W., inclusief invoerrechten en andere heffingen en belastingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Tot en met het bedrag van €350,- rekenen wij een bedrag van €5,95 verzendkosten, boven dit bedrag is verzending gratis.

Betaling
Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen dienen de bedragen van de factuur uiterlijk binnen de vermelde vervaldatum volgens factuur te zijn voldaan. Korting, inhouding, verrekening of opschorting van betaling is door wederpartij niet toegestaan. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde niet tijdig voldoet, is zij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid van dat bedrag. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is onze wederpartij voorts gehouden alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 (vijftien) procent van het factuurbedrag met een minimum van € 250, - (tweehonderdvijftig euro). Onze wederpartij is gehouden op ons eerste verzoek bij of na het aangaan van de overeenkomst, (aanvullende) persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen ten opzichte van Bickery Food Group B.V. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Bickery Food Group B.V. het recht onze verplichtingen op te schorten en geeft Bickery Food Group B.V. uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd Bickery Food Group B.V. recht op vergoeding van eventueel door Bickery Food Group B.V. geleden schade.

Eigendomsvoorbehoud
Bickery Food Group B.V. behoudt de eigendom voor van alle door Bickery Food Group B.V. aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs met inbegrip van renten en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Bickery Food Group B.V. in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Bickery Food Group B.V. geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Bickery Food Group B.V. op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens Bickery Food Group B.V. Zolang Bickery Food Group B.V. hiervoor genoemde eigendom voortduurt, is onze wederpartij niet gerechtigd over de door Bickery Food Group B.V. geleverde zaken te beschikken en/of deze te vervreemden en/of te bezwaren en/of te bewerken of verwerken. Het is de wederpartij evenwel toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat de wederpartij de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met Bickery Food Group B.V. is nagekomen, Bickery Food Group B.V. in de rechten treedt van de wederpartij jegens diens afnemers. De wederpartij draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan Bickery Food Group B.V. over, welke overdracht Bickery Food Group B.V. aanvaardt. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de wederpartij surseance van betaling is gevraagd of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, zijn wij gerechtigd om de door Bickery Food Group B.V. geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de wederpartij terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij is gehouden de door Bickery Food Group B.V. onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als Bickery Food Group B.V. eigendom te bewaren.

Levering
Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms 2010. Onze wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt, is de wederpartij in verzuim en is Bickery Food Group B.V. ter keuze gerechtigd:

(a) de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij met een vervoermiddel naar onze keuze naar het adres van de wederpartij te (doen) vervoeren, dan wel de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij op te slaan,

of

(b) de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd Bickery Food Group B.V. recht op vergoeding van de door Bickery Food Group B.V. geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf moment dat de vordering opeisbaar is.

Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Bickery Food Group B.V. toekomende rechten.

Levertijd
Een door Bickery Food Group B.V. opgegeven levertijd geldt steeds als een indicatie en niet als fatale termijn. Bickery Food Group B.V. is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat Bickery Food Group B.V. schriftelijk in gebreke is gesteld door de wederpartij, deze Bickery Food Group B.V. hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Bickery Food Group B.V. hieraan geen gevolg heeft gegeven. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat Bickery Food Group B.V. een bestelling en/of opdracht schriftelijk heeft aanvaard en onze wederpartij Bickery Food Group B.V. alle voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld en Bickery Food Group B.V. de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de wederpartij ontvangen heeft. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering, dan wordt de levertijd met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. Bickery Food Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van Bickery Food Group B.V. komen, waardoor begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij, schort onze leveringsverplichting op. Bickery Food Group B.V. behoudt zich het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

Klachten
Onze wederpartij is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Onze wederpartij is gehouden eventuele klachten over het door Bickery Food Group B.V. geleverde binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij Bickery Food Group B.V. in te dienen. Dit geldt eveneens voor niet bestelde geleverde artikelen. Indien het een uiterlijk niet zichtbaar gebrek betreft, is onze wederpartij gehouden klachten over het door Bickery Food Group B.V. geleverde binnen 8 (acht) dagen na het constateren van het gebrek, doch in ieder geval binnen 3 (drie) maanden na levering schriftelijk bij Bickery Food Group B.V. in te dienen.

Alle klachten moeten door onze wederpartij worden ingediend onder vermelding van het ordernummer. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van zodanige tijdige indiening van klachten vervalt elke aanspraak jegens Bickery Food Group B.V.. Eventuele retournering van zaken is slechts mogelijk indien de zaken in originele staat verkeren en in onbeschadigde verpakking. Artikelen die niet van Bickery Food Group B.V. afkomstig zijn of voorzien van (prijs)stickers anders dan door Bickery Food Group B.V. aangebracht, komen niet voor retournering in aanmerking. Retourzendingen dienen ten alle tijden schriftelijk worden aangevraagd.

Slechts retourverzoeken die aangevraagd zijn met redenen omkleed zullen door Bickery Food Group B.V. in behandeling worden genomen.

Uiterlijk binnen 1 (een) maand na onze autorisatie voor retournering, dienen de geretourneerde zaken door Bickery Food Group B.V. te zijn ontvangen. Tenzij anders overeengekomen komen retourzendingen voor rekening en risico van onze wederpartij.

De volgende zaken komen niet voor retournering in aanmerking:

- Vervallen/deleted artikelen (op het moment van behandeling van de aanvraag door Bickery Food Group B.V.);

- Uitverkoop en overstock (cut-outs artikelen);

 

Garantie; beperking van aansprakelijkheid
Bickery Food Group B.V. is ter zake van door Bickery Food Group B.V. geleverde zaken niet verder of anders aansprakelijk dan wegens materiaal- en/of constructiefouten in de zaken welke binnen 3 (drie) maanden na de datum van levering als bedoeld in artikel 8, aan het licht zijn gekomen, voor zover dergelijke foute de deugdelijkheid of de kwaliteit van de zaken in belangrijke mate verminderen. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel beperkt zich tot de kosteloze levering van vervangende (onderdelen van) zaken. Bickery Food Group B.V. is gerechtigd om, in plaats van vervangende zaken te leveren, de defecte (onderdelen van) geleverde zaken te herstellen of tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terug te nemen. Op aan Bickery Food Group B.V. door derden geleverde en door Bickery Food Group B.V. aan onze wederpartij doorgeleverde zaken, ook indien de door Bickery Food Group B.V. geleverde zaken zijn samengesteld uit door derden aan Bickery Food Group B.V. toegeleverde zaken, verleent Bickery Food Group B.V. aan onze wederpartij dezelfde garantie, maar geen verdere garantie dan wij van onze toeleverancier(s) hebben gekregen. Onze wederpartij kan slechts dan beroep doen op verplichtingen van Bickery Food Group B.V. gebaseerd op dit artikel, nadat onze wederpartij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met Bickery Food Group B.V. gesloten overeenkomst heeft voldaan. Indien Bickery Food Group B.V. uit enigerlei hoofde aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken zaken, exclusief belastingen met dien verstande dat Bickery Food Group B.V. hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van € 5.000,- (vijfduizend euro) per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval. Bickery Food Group B.V. is nimmer aansprakelijk tot vergoeding van niet-materiële schade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of andere gevolgschade. Onze wederpartij is gehouden Bickery Food Group B.V. te vrijwaren van alle vorderingen van derden, verband houdende met door Bickery Food Group B.V. geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden.

Niet nakoming
Indien de wederpartij op enige wijze jegens Bickery Food Group B.V. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, of indien er gronden zijn om te vrezen dat de wederpartij jegens Bickery Food Group B.V. tekort zal schieten, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, aangifte of vordering faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, zijn wij, onverminderd onze overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.

Annulering
Annulering van een opdracht door de wederpartij is in beginsel niet mogelijk. Indien de wederpartij een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook is, kan Bickery Food Group B.V. alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, opslag, en dergelijke) in rekening brengen, onverminderd het recht van Bickery Food Group B.V. op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Door de wederpartij zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% (dertig procent) tot 100% (honderd procent) een en ander afhankelijk van reeds verrichte leveringen / werkzaamheden door Bickery Food Group B.V., van het orderbedrag, te vermeerderen met BTW (indien van toepassing).

Overmacht
In geval van overmacht heeft Bickery Food Group B.V. het recht om, te onzer keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de rechtstreekse invloed van Bickery Food Group B.V. voordoet, waaronder mede - doch niet uitsluitend - wordt verstaan: staking, uitsluiting, blokkade, rellen, ordeverstoring, energietekort, hapering in energievoorziening, vervoersverbod, brand, bedrijfsongeval, oorlog of oorlogsdreiging, natuurramp, overstroming. Ook dan is sprake van overmacht indien de desbetreffende omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.

Toepasselijk recht; bevoegde Rechter
Op deze voorwaarden en op al onze aanbiedingen en/of verkoopovereenkomsten en/of overeenkomsten tot aannemen van werk is het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde Rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen door en/of tegen Bickery Food Group B.V. ingesteld, zulks onverminderd onze bevoegdheid om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Het voorgaande laat onverlet onze rechten een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter. De plaats van Arbitrage is Rotterdam, Nederland.

Verjaring
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.

Deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32049090. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »