Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden van

 

BICKERY FOOD GROUP B.V.

 

Gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Graveland aan de Stichtse Kade 46

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland

te Hilversum (HR 32032561)

 

 

Artikel 1 ALGEMEEN EN BEGRIPPEN

 

 1. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen Leverancier en Opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk tussen partijen overeengekomen te worden. De door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden of eerder tussen partijen gemaakte contractuele afspraken worden hierbij uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 

 1. “Opdrachtgever”: iedere rechtspersoon, die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten waaronder ook worden verstaan diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

 

 1. “Leverancier”: Bickery Food Group B.V.

 

 1. “Producten”: de door Leverancier te leveren zaken en diensten.

 

 1. “Leveringstermijn”: de in de Overeenkomst vastgelegde termijn waarbinnen Producten moeten worden geleverd.

 

 1. “Overeenkomst”: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Leverancier en Opdrachtgever, inclusief wijzigingen daarop en de voorafgaand aan de overeenkomst benodigde rechtshandelingen. Deze Algemene leveringsvoorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.

 

 1. Wanneer een of meer bepaling(en) uit deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen stellen in dat geval ter vervanging samen (een) nieuwe bepaling(en) vast, waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

 

 

Artikel 2 AANBIEDINGEN

 

 1. Alle door Leverancier gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 

 1. Als een aanbieding vergezeld gaat van documenten zoals begrotingen, plannen of catalogi blijven deze te allen tijde eigendom van Leverancier en moeten deze op eerste verzoek worden teruggezonden. Geen van deze gegevens mag zonder schriftelijke toestemming van Leverancier worden vermenigvuldigd, of aan derden ter inzage gegeven worden.

 

 1. Toezending van aanbiedingen, een offerte en/of (andere) documentatie verplicht Leverancier niet tot acceptatie van een order. Als de Leverancier een order niet accepteert, stelt hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, in elk geval binnen 8 dagen na ontvangst van de order.

 

 1. Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de door Leverancier aangeboden offerte en/of overeenkomst, is Leverancier gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten in rekening te brengen, voor zover die specifiek voor Opdrachtgever werden gemaakt.

 

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor om een order zonder opgaaf van redenen onder rembours te leveren.

 

 

 

Artikel 3 OVEREENKOMST

 

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Leverancier tot stand nadat Leverancier een schriftelijke order heeft ontvangen, dan wel de Opdrachtgever heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst samen met deze Algemene voorwaarden juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk protesteert. Een overeenkomst komt tevens tot stand indien door Leverancier na uitlatingen door de Opdrachtgever een begin met de uitvoering is gemaakt.

 

 1. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Leverancier slechts als deze door partijen gezamenlijk schriftelijk zijn bevestigd. Als dat nodig is, wordt daarna de levertijd in redelijkheid gewijzigd. Alle extra kosten met de wijziging of aanvulling gemoeid zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, vormt de factuur inclusief onderhavige Algemene voorwaarden de overeenkomst, behoudens het recht van reclame binnen 3 werkdagen zoals nader uitgewerkt onder artikel 12.

 

 1. Elke overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever - uitsluitend ter beoordeling van Leverancier - voldoende kredietwaardig is gebleken voor de financiële nakoming van de overeenkomst.

 

 1. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Totdat de zekerheid is gesteld, kan Leverancier ervoor kiezen de te leveren dienst uit te stellen.

 

 1. Leverancier is bevoegd om bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

 1. In het geval een Opdrachtgever, de Overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk wenst te beëindigen, dan is Opdrachtgever de kosten verschuldigd die Leverancier heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, onder meer met betrekking tot ingekochte Producten, gewerkte uren aan de order en de eventueel ingeschakelde derden.

 

 

Artikel 4 CONSIGNATIE EN RETOUREN

 

 1. Producten worden door Leverancier uitsluitend dan in consignatie geleverd, wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden uitsluitend onbeschadigde en complete artikelen in de verkoopverpakking zoals door Leverancier aangeleverd, teruggenomen en gecrediteerd. Consumenteneenheden kunnen niet los worden geretourneerd.

 

 1. Als de goederen bij terugname niet langer in het assortiment zijn opgenomen wordt de dagwaarde gecrediteerd.

 

 1. Als de commerciële T.H.T.-datum is overschreden, wordt niets gecrediteerd.

 

 

Artikel 5 PRIJZEN

 

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Leverancier:

-     gebaseerd op levering aan het door Opdrachtgever opgegeven afleveradres in Nederland, tenzij er sprake is van orders met een geringe omvang, dit ter beoordeling van Leverancier;

-     exclusief BTW;

-     exclusief afvalbeheersbijdrage;

-     inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten van overheidswege;

-     exclusief statiegeld en emballage, en

-     in euro’s.

 

 1. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren, is Leverancier gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Als ten tijde van de orderbevestiging toekomstige prijsverhogingen al bekend zijn bij Leverancier, dan worden deze in de bevestiging vermeld.

 

 

Artikel 6 AFROEPORDERS EN TERMIJNORDERS

 

 1. Afroeporders of termijnorders zonder vaste leverdata binnen 3 maanden na ordernotering worden door Leverancier niet geaccepteerd.

 

 1. Levering op grond van afroeporders of termijnorders vindt te allen tijde plaats op basis van de voorraad van Leverancier op het moment van levering. Leverancier is nimmer gehouden deze artikelen voor Opdrachtgever te reserveren of in voorraad te houden tot de datum van levering.

 

Artikel 7 LEVERING EN TRANSPORT

 

 1. Vanaf het moment van aflevering is het gekochte voor risico van Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het adres van het bedrijf van Opdrachtgever in Nederland. Franco levering geschiedt alleen als dit door Leverancier met Opdrachtgever vooraf schriftelijk is overeengekomen of in het geval van een levering conform artikel 3.3 op de factuur wordt vermeld.

 

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde inclusief de verpakking terstond bij aflevering, op eventuele tekorten en/of uiterlijke beschadigingen te controleren en deze afwijkingen te laten vermelden op de afleverbon, dan wel deze controle direct uit te voeren na mededeling door Leverancier dat de goederen ter beschikking van Opdrachtgever staan. Op dat moment geconstateerde tekorten en/of uiterlijke beschadigingen dienen eveneens direct aan Leverancier te worden doorgegeven.

 

 1. Eventuele verschillen tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking aanwezig bij de aflevering, die eerst blijken bij het volledig uitpakken van de goederen, dient Opdrachtgever binnen 3 werkdagen na de afleveringsdatum vermeld op de afleveringsbon of na doorgifte zoals vermeld onder lid 2,  schriftelijk te melden aan haar contactpersoon bij Leverancier. Als Opdrachtgever dat niet binnen de gestelde termijn doet, wordt het geleverde inclusief de verpakking als goedgekeurd beschouwd door Leverancier. Dit heeft tot gevolg dat reclames niet meer in behandeling genomen.      

 

 1. Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), die ook afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

 

 1. Leverancier geeft de levertermijn bij benadering aan. De opgegeven levertijd is nooit een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Wanneer Producten na het verstrijken van de levertijd door Opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor diens rekening en risico. Indien Opdrachtnemer niet conform de Overeenkomst heeft afgenomen, behoudt Leverancier zich het recht voor 14 dagen na het verstrijken van de Leveringstermijn, de Overeenkomst te ontbinden, de Producten te verkopen aan derden onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en de betaling door Opdrachtgever van de overeengekomen prijs voor de Producten.

 

 1. Indien Leverancier het transport van de te leveren goederen op zich heeft genomen, garandeert Opdrachtgever de goede bereikbaarheid van het afleveradres. Er dient een voldoende laad- en losfaciliteit aanwezig te zijn. Opdrachtgever zal ten behoeve van het laden en lossen van goederen voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen ter beschikking stellen, zulks binnen 15 minuten na aankomst op het afleveradres. De hierbij komende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Als Leverancier het transport van de te leveren Producten verzorgt, worden deze geacht geleverd te zijn op het moment dat de Producten bij het afleveradres zijn uitgeladen. Indien het afleveradres uitsluitend per veerdienst bereikbaar is, worden de Producten in de dichtstbijzijnde haven op het vasteland afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door Opdrachtgever aan Leverancier is verstrekt, door Leverancier als goed huisvader bepaald. Opdrachtgever neemt elk risico in deze op zich, inclusief mogelijke schuld/nalatigheid van de vervoerder.

 

 1. Leverancier is gerechtigd om voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, die op de factuur wordt vermeld. Wanneer Leverancier hiervoor een vergoeding in rekening brengt, wordt deze verrekend na retourzending door Opdrachtgever in onbeschadigde staat.

 

 

Artikel 8 KWALITEIT EN KWANTITEIT

 

 1. Alle door Leverancier aan Opdrachtgever verstrekte monsters hebben uitsluitend tot doel een gemiddelde indicatie te geven van de te verwachten kwaliteit van de te leveren Producten.

 

 1. Alle gebruikelijke alsmede geringe kwaliteits-, smaak- en/of kleurverschillen worden door Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaard en zijn nooit reden om het recht van reclame in te roepen.

 

 1. Bij alle leveranties is een aan Opdrachtgever in rekening te brengen kwantiteitsafwijking van maximaal 10% toegestaan.

 

 

Artikel 9 OVERMACHT

 

 1. Van overmacht aan de zijde van Leverancier is onder meer, maar niet gelimiteerd sprake bij brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, pandemieën, (burger)oorlog, terrorisme, vanuit de overheid opgelegde maatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleverancier(s) van Leverancier of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Leverancier geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van arbeidskracht, materialen, transport, brandstoffen en energie.
 2. Als naar het oordeel van de Leverancier, het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de levering, door overmacht omschreven onder 9.1, niet langer dan drie maanden zal duren, behoudt Leverancier zich het recht de uitvoering van de overeenkomst gedurende die drie maanden op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet waarna Leverancier alsnog tot levering zal overgaan.
 3. Als de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. Indien Leverancier van mening is dat hij in overmacht is komen te verkeren, informeert Leverancier Opdrachtgever onmiddellijk.

 

 

 

Artikel 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 1. Opdrachtgever garandeert Leverancier te allen tijde dat het gebruik door Leverancier van door Opdrachtgever verstrekte gegevens, geen strijdigheid zal opleveren met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens Leverancier geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in 10.1 genoemde garantie, hierin begrepen kosten voor het inschakelen van juridische ondersteuning.

 

 1. Alle tekeningen, mallen, litho’s ontwerpen, schetsen, modellen, merkenrechten en dergelijke, door of namens Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, zijn, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, onvervreemdbaar eigendom van Leverancier.

 

 1. Opdrachtgever betracht volledige geheimhouding ten aanzien van de Overeenkomst en de met haar gedeelde (bedrijfs)informatie van en door Leverancier.

 

 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

 1. Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid uit, behalve in het geval de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier of leidinggevenden van Leverancier alsmede in het geval een Product aantoonbaar een gebrek vertoont waardoor de veiligheid die naar de omstandigheden van het geval, mag worden verwacht, niet wordt geboden.

 

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zoals onder 11.1 beschreven, is nooit hoger dan het door de verzekeraar van Leverancier uit te keren bedrag, waarbij het totale bedrag van de uitkering is gelimiteerd tot de geldende waarde van de Producten in de order of het deel van de order waar de tekortkoming betrekking op heeft.

 

 1. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade (bedrijfsschade, gevolgschade, overige indirecte schade die in de praktijk als zodanig wordt opgevat). Ook in het geval van overmacht is Leverancier niet aansprakelijk voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.

 

 1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door de wijze van gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft.

 

 1. Door het in ontvangst nemen door Opdrachtgever of door een derde namens Opdrachtgever van de geleverde goederen, is Leverancier gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van Opdrachtgever en/of van derden tot betaling van schadevergoeding. Of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak, met uitzondering van hetgeen onder 11.1 is bepaald, doet niet ter zake.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken die derden jegens Leverancier geldend maken wegens productenaansprakelijkheid ten gevolge van een door Opdrachtgever of een van haar afnemers aan die derde geleverd gebrekkig product, dat (mede) bestaat uit een door Leverancier geleverd product.

 

 

Artikel 12 RECLAMES EN KLACHTEN

 

 1. Eventuele reclames worden door Leverancier slechts in behandeling genomen indien zij Leverancier -rechtstreeks- binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

 

 1. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en onderbouwd te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

 

 1. Na het verstrijken van de termijn genoemd in lid 1 en lid 2 wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames en klachten niet meer door Leverancier in behandeling genomen.

 

 1. Indien de reclame of klacht door Leverancier gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

 

 1. Slechts indien en voor zover de reclame of klacht gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting van Opdrachtgever op, tot het moment waarop de kwestie is afgewikkeld.

 

 1. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van en onder door Leverancier te bepalen voorwaarden.

 

 

Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. Geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, tot het moment waarop alle volgens de Overeenkomst verrichte of te verrichten leveringen en werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten door Opdrachtgever zijn betaald. Ook in het geval van een surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, is dit artikel van toepassing.

 

 1. Opdrachtgever is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Leverancier te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.

 

 1. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij Opdrachtgever of haar houders weg te (doen) halen, als Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Leverancier niet conform de Overeenkomst nakomt. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Leverancier alle nodige medewerking en toegang verschaffen.

 

 1. De zaken kunnen door Opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

 

 1. Wanneer derden een beslag (laten) leggen op zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Leverancier rust, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het eigendomsrecht van Leverancier direct aan die derden kenbaar te maken.

 

 1. Tot zekerheid voor volledige betaling van alle vorderingen van Leverancier, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt Leverancier bovendien - door het ontstaan van de vordering – bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door Leverancier geleverde Producten zijn ver­werkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door Opdrachtgever getekende order of Overeenkomst en de daar opvolgende schriftelijke acceptatie door Leverancier gelden als onderhandse akte als bedoeld in de wet.

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 BETALING

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling in euro’s contant of bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of door storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

 1. Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Leverancier gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

 1. In geval Opdrachtgever:

 

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, (voorlopige) sursé­ance van betaling verkrijgt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

 

 1. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

 

 1. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te

              voldoen,

 

 1. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,

              daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande

              vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

 

        heeft Leverancier door het enkel plaatsvinden van de hierboven genoemde omstandigheden, het recht, de overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist zal zijn.

 

        Enig bedrag verschuldigd door Opdrachtgever op grond van de door Leverancier verleende diensten, is terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel opeisbaar, alles onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 15 RENTE EN KOSTEN

 

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand naar rato verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

 

 1. Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatie­tarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.

 

Artikel 16 VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Voor de door Opdrachtgever eventueel aan Leverancier beschikbaar gestelde Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige geldende privacywetgeving, blijft Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Leverancier zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen teneinde de Persoonsgegevens gedurende en na de verwerking te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige toepassingen.
 3. In het geval van verwerking van Persoonsgegevens door Leverancier, komen Partijen overeen dat zij voor het vastleggen van hun wederzijdse rechten en verplichtingen een verwerkersovereenkomst zullen overeenkomen. Deze zal onlosmakelijk onderdeel vormen van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT

 

 1. Op alle aanbiedingen van Leverancier, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing waarbij de rechter te Amsterdam bevoegd is van het geding kennis te nemen.

 

 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 18 OVERIGE BEPALINGEN

 

 1. Leverancier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden binnen 30 dagen na bekendmaking, tenzij een andere ingangsdatum is aangegeven. Opdrachtgever stemt hierbij voor alsdan in met de wijzigingen.

 

 

 

Juli 2020

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »